معلمین دبیرستان دوره اول

جناب آقای سنگی
دبیر ریاضی ، علوم
جناب آقای طاهریان
دبیر ریاضی ، علوم
جناب آقای احمدلو
دبیر ریاضی ، علوم
جناب آقای شمس
دبیر ریاضی ، علوم
جناب آقای ا.فرخی
دبیر ریاضی ، علوم
جناب آقای جواهریان
دبیر ریاضی
جناب آقای هزاوه
دبیر ریاضی ، علوم
جناب آقای مخدومی
دبیر ریاضی
جناب آقای شجاعی
دبیر ریاضی ، علوم
جناب آقای طاهری
دبیر ریاضی
جناب آقای شیخ الاسلام
دبیر ریاضی ، علوم
جناب آقای اخوان
دبیر ریاضی
جناب آقای رحمتی
دبیر علوم
جناب آقای رمضانی
دبیر علوم
جناب آقای آمره
دبیر علوم
جناب آقای ساوجی
دبیر علوم
جناب آقای غلام نژاد
دبیر علوم
جناب آقای هاشمی
دبیر فارسی
جناب آقای هنرمندی
دبیر فارسی
جناب آقای بهاری
دبیر زبان انگلیسی
جناب آقای ملکی
دبیر زبان انگلیسی
جناب آقای کرباسچی
دبیر عربی
فهرست