معلمین دبیرستان دوره دوم

جناب آقای جواهریان
دبیر ریاضی
جناب آقای اخوان
دبیر ریاضی
جناب آقای شجاعی
دبیر ریاضی ، علوم
جناب آقای شیخ الاسلام
دبیر ریاضی ، علوم
جناب آقای رمضانی
دبیر علوم
جناب آقای آمره
دبیر علوم
جناب آقای ساوجی
دبیر علوم
جناب آقای هنرمندی
دبیر فارسی
جناب آقای هاشمی
دبیر فارسی
جناب آقای بهاری
دبیر زبان انگلیسی
جناب آقای ملکی
دبیر زبان انگلیسی
جناب آقای کرباسچی
دبیر عربی
فهرست