معلمین دبستان دوره اول

جناب آقای اردهالی
دبیر ریاضی ، فارسی ، علوم
جناب آقای طاهری
دبیر ریاضی
جناب آقای هاشمی
دبیر فارسی
جناب آقای هنرمندی
دبیر فارسی
فهرست